Posts Tagged ‘Window Form’


bài này tôi hướng dẫn các bạn sử dụng delegate để truyền giá trị giữa 2 Form

giả sử tôi cần truyền giá trị String giữa 2 Form cha , con : từ cha -> con , từ con -> cha

(more…)

Advertisements

đây là cách tạo ứng dụng singleInstance application đơn giản nhất bằng cách sử dụng lớp mutext trong namespace System.Threading

các bạn code trong hàm main như sau

/*
* Created by SharpDevelop.
* User: Zstar
* Date: 5/4/2011
* Time: 12:00 PM
*
* To change this template use Tools | Options | Coding | Edit Standard Headers.
*/
using System;
using System.Windows.Forms;
usingSystem.Threading;namespace zstar
{
/// <summary>
/// Class with program entry point.
/// </summary>
internal sealed class Program
{
/// <summary>
/// Program entry point.
/// </summary>
[STAThread]
private static void Main(string[] args)
{
Application.EnableVisualStyles();
Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
bool firstInstance;
using(Mutex mutex=new Mutex(true,"em còn bé lắm anh ơi 😀 ",out firstInstance))
{
if(firstInstance)
{
Application.Run(new MainForm());
}else MessageBox.Show("Ứng dụng đang chạy...","zstar");
}}

}
}

code vậy là xong rồi

chú ý : chuỗi trong lớp mutext , bạn có thể điền chuỗi bất kì , mutex sẽ lấy chuỗi đó để chứng thực nếu application run 2 instance cùng lúc