Posts Tagged ‘webservice’


bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo 1 webservice đơn giản , giải phương trình bậc 2 : aX*X+bX+c=0

1.Tạo webservice

đầu tiên tôi tạo 1 solution với tên WebservicePTBH

(more…)