Posts Tagged ‘Function’


Khi người ta nói đến FP, họ thường xem đặc tính không có trạng thái của nó như là một thiếu sót trầm trọng, mà quên đi những ưu điểm của nó. Một lập trình viên có kinh nghiệm làm việc với nhiều paradigm khác nhau có thể chỉ ngay ra rằng: imperative dành 90% số lượng code cho phép gán, trong khi FP thì không có phép gán nào, và số lượng code phải viết trong FP ngắn hơn 90% so với imperative. Tuy nhiên, không có nhiều người bị thuyết phục để lao vào sống trong thế giới “khổ hạnh” của lập trình đệ qui và không trạng thái, như John Hughes đã chỉ ra trong bài báo mang tên “Why Functional Programming Matters”:

(more…)