Posts Tagged ‘asp.net’


bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo 1 webservice đơn giản , giải phương trình bậc 2 : aX*X+bX+c=0

1.Tạo webservice

đầu tiên tôi tạo 1 solution với tên WebservicePTBH

(more…)


giả sử tôi cần định dạng 1000 thành 1,000
ví dụ : aspx.cs của tôi như sau

using System;
using System.Collections;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
usingSystem.Xml.Linq;namespace WebApplication2
{
public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
this.DataList1.DataSource = data;
this.DataList1.DataBind();
}
public DataTable data
{
get
{
int n = 5;
DataTable dt = new DataTable();
dt.Columns.Add("STT",typeof(string));
dt.Columns.Add("Money",typeof(Int32));
for (int i = 0; i < n; i++)
{
dt.Rows.Add(i.ToString(), i * 1000 + 1000);
}
return dt;
}
}
}
}

còn trang aspx tôi định dạng kiểu tiền tệ như sau :

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Default.aspx.cs" Inherits="WebApplication2._Default" %><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
<title>ZSTAR DEMO</title>
</head>
<body>
<form id="form1" runat="server">
<b>ZSTAR DEMO<br />
</b><br />
<div style="background-attachment:fixed;">
<asp:DataList ID="DataList1" runat="server">
<ItemTemplate>
<asp:Label ID="Label1" runat="server" Text='<%#Eval("STT") %>'></asp:Label>
&nbsp;|
<asp:Label ID="Label2" runat="server" Text='<%#Eval("Money","{0:0,000}") %>'></asp:Label>
</ItemTemplate>
</asp:DataList>
</div>
</form>
</body>
</html></div>
<div>

kết quả :