Archive for the ‘C# Window Form’ Category


bài này tôi hướng dẫn các bạn sử dụng delegate để truyền giá trị giữa 2 Form

giả sử tôi cần truyền giá trị String giữa 2 Form cha , con : từ cha -> con , từ con -> cha

(more…)

Advertisements

bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo 1 webservice đơn giản , giải phương trình bậc 2 : aX*X+bX+c=0

1.Tạo webservice

đầu tiên tôi tạo 1 solution với tên WebservicePTBH

(more…)


nếu các bạn mở Project visual studio mà bị lỗi kiểu như

‘C:\xxx.csproj’ cannot be opened because its project type (.csproj) is not supported by this version of the application.
To open it, please use a version that supports this type of project.

http://bardevblog.files.wordpress.com/2011/04/image5.png

https://i0.wp.com/farm3.anhso.net/upload/20110209/02/o/anhso-023038_createrr.jpg

thì cách khắc phục như sau :

các bạn vào
Start> All Programs > Visual Studio 2008 > Visual Studio Tools > Click Visual Studio 2008 Command Prompt
gõ lệnh devenv.exe /resetskippkgs

thế là xong , khởi động lại VS để xem kết quả

với các bản Visual studio khác cũng tương tự

chúc mọi người vui vẻ


đây là cách tạo ứng dụng singleInstance application đơn giản nhất bằng cách sử dụng lớp mutext trong namespace System.Threading

các bạn code trong hàm main như sau

/*
* Created by SharpDevelop.
* User: Zstar
* Date: 5/4/2011
* Time: 12:00 PM
*
* To change this template use Tools | Options | Coding | Edit Standard Headers.
*/
using System;
using System.Windows.Forms;
usingSystem.Threading;namespace zstar
{
/// <summary>
/// Class with program entry point.
/// </summary>
internal sealed class Program
{
/// <summary>
/// Program entry point.
/// </summary>
[STAThread]
private static void Main(string[] args)
{
Application.EnableVisualStyles();
Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
bool firstInstance;
using(Mutex mutex=new Mutex(true,"em còn bé lắm anh ơi 😀 ",out firstInstance))
{
if(firstInstance)
{
Application.Run(new MainForm());
}else MessageBox.Show("Ứng dụng đang chạy...","zstar");
}}

}
}

code vậy là xong rồi

chú ý : chuỗi trong lớp mutext , bạn có thể điền chuỗi bất kì , mutex sẽ lấy chuỗi đó để chứng thực nếu application run 2 instance cùng lúc