hướng dẫn tạo ứng dụng SingleInstance application đơn giản nhất

Posted: 05/05/2011 in C# Window Form
Tags: ,

đây là cách tạo ứng dụng singleInstance application đơn giản nhất bằng cách sử dụng lớp mutext trong namespace System.Threading

các bạn code trong hàm main như sau

/*
* Created by SharpDevelop.
* User: Zstar
* Date: 5/4/2011
* Time: 12:00 PM
*
* To change this template use Tools | Options | Coding | Edit Standard Headers.
*/
using System;
using System.Windows.Forms;
usingSystem.Threading;namespace zstar
{
/// <summary>
/// Class with program entry point.
/// </summary>
internal sealed class Program
{
/// <summary>
/// Program entry point.
/// </summary>
[STAThread]
private static void Main(string[] args)
{
Application.EnableVisualStyles();
Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
bool firstInstance;
using(Mutex mutex=new Mutex(true,"em còn bé lắm anh ơi 😀 ",out firstInstance))
{
if(firstInstance)
{
Application.Run(new MainForm());
}else MessageBox.Show("Ứng dụng đang chạy...","zstar");
}}

}
}

code vậy là xong rồi

chú ý : chuỗi trong lớp mutext , bạn có thể điền chuỗi bất kì , mutex sẽ lấy chuỗi đó để chứng thực nếu application run 2 instance cùng lúc

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s